Polityka prywatności
aplikacji SCCOT
Regulamin aplikacji SCCOT
Polityka cookies aplikacji SCCOT

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w aplikacji SCCOT.
 2. Administratorem danych Użytkowników przetwarzanych w ramach Aplikacji jest APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZWYCIĘSTWA 23/, 64-800 CHODZIEŻ, NIP: 6070090336, KRS 0000867371.

 

 

Dane osobowe

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „RODO”.
 2. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Aplikacji. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

Dane osobowe będą:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 8. Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, przypisujemy im podobny stopień ochrony (jaki otrzymałby w EOG), zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:
 9. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, terytoriów lub sektorów w kraju, który został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 10. Przekazanie podlega prawnie wiążącemu i egzekwowalnym zobowiązaniom odbiorcy do ochrony danych osobowych (np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).
 11. Przeniesienie podlega wiążącym regułom korporacyjnym.
 12. Przekazanie odbywa się na podstawie odstępstwa od ograniczeń dotyczących przekazywania danych osobowych poza EOG (np. w przypadku wyrażenia zgody, przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub przekazanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).

Dane osobowe zbierane w Aplikacji

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w trakcie rejestracji w celu założenia Konta Użytkownika oraz korzystania z funkcjonalności i usług Aplikacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Aplikacji.
 2. W zakresie danych Użytkownika, niezbędne jest podanie następujących danych w procesie rejestracji: imienia, adresu e-mail oraz hasła.
 3. Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisie zewnętrznym tj. przez konto na Facebooku oraz Google. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
 4. W celu wykupienia określonych Usług w ramach danej subskrypcji, Użytkownik obowiązany jest podać poprawne dane tj. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, tym NIP.  )
 5. W zakresie danych powierzonych pracowników Użytkownika przetwarzane są następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, funkcja.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych danych, oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w celu dokonywania rozliczeń w odniesieniu do Użytkowników.
 7. Przetwarzane są logi serwera, które mogą zawierać adres IP użytkownika, data i czas wykonania akcji oraz jaka akcja została wykonana. W logach nie są przesyłane dane wrażliwe.
 8. Wraz z danymi zapisywanymi w aplikacji, zapisywana jest data oraz czas aktualizacji danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – Założenie Konta Użytkownika i Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W Koncie Użytkownika przechowywane są również wszystkie informacje, które Użytkownicy gromadzą podczas korzystania z aplikacji. Dane  osobowe Użytkowników przetwarzane będą  przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania, jej preferencji, zachowań lub postaw.
 4. W pozostałych celach dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie:
 5. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Usługodawcę nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w aplikacji. Zatem dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 9. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. M.in.
 2. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
 3. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 5. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 6. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć
 7. Nie zezwalamy dostawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 8. W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 

Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
 6. do sprzeciwu -art. 21 RODO)

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Naruszenie ochrony danych osobowych

 

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 

W jaki sposób korzystamy z plików cookies ?

 

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

 

 

Zmiany w polityce prywatności

 

Stosownie do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany lub modyfikacji Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie.

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych/Powierzenie danych od przetwarzania

 

 1. Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Aplikacji danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Usługodawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym w ust.2 oraz na zasadach i w celu określonym w ust.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane pracowników administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności : Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Funkcja.
 3. Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imię, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Gromadzenie w aplikacji Sccot danych wrażliwych jest niezgodne z przeznaczeniem aplikacji i jest zabronione.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.
 6. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Usługodawcy przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 7. Usługodawca przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi tj. od momentu założenia konta w Aplikacji do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Aplikacji. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Usługodawcę taki obowiązek.
 8. Usługodawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 11. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 12. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych, a także w przypadku sporu między stronami  dane mogą zostać usunięte po upływie okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 14. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Usługodawcy ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 15. W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Usługodawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 16. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania zasadniczej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konta użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie Umowy wskazanej w zdaniu 1,  z jakiejkolwiek przyczyny, skutkuje wygaśnięciem niniejszej Umowy.

Właścicielem aplikacji sccot jest APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZWYCIĘSTWA 23, 64-800 CHODZIEŻ, NIP: 6070090336, KRS 0000867371, zwany dalej „Usługodawcą”.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
 1. Aplikacja – oprogramowanie w postaci aplikacji internetowej, należące i zarządzane przez Usługodawcę, w ramach którego Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Abonament – opłata uiszczana w ramach subskrypcji przez Użytkownika za świadczenie przez Usługodawcę Usług w danym Okresie Subskrypcji;
 3. Dane Osobowe: wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Aplikacji oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie pl, stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.
 6. Cennik – wykaz obowiązujących opłat abonamentowych za korzystanie z różnych form Aplikacji w ramach subskrypcji dostępny na stronie internetowej sccot.pl .
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła konto poprzez rejestrację i korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
 8. Login – adres email Użytkownika, który jest jednocześnie jego indywidualnym i niepowtarzalnym oznaczeniem służącym do korzystania z Aplikacji,
 9. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji,
 10. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 11. Przerwa techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,
 12. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem między innymi epidemia, powódź, pożar, burza, brak surowców, strajk transportowy, strajk częściowy lub całkowity lub blokadą.
 13. Usługi – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 14. Usługodawca – APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZWYCIĘSTWA 23/, 64-800 CHODZIEŻ, NIP: 6070090336, KRS 0000867371

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji webowej sccot przeznaczonej do korzystania z poziomu przeglądarki internetowej.
 1. Przedmiotowy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji, a także prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Aplikacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sccot.pl  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wymagania techniczne

 1. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji:
 2. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge,
 4. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
 1. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom korzystanie z aplikacji polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
 2. Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na swoim komputerze „ciasteczek” (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji internetowej, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te są wymagane do działania aplikacji, a jednocześnie nie ingerują w żaden sposób w działanie oraz dane komputera Użytkownika.
 3. Za wszelkie problemy wynikające z niespełnienia wymogów określonych w ust.1, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.
 5. W sytuacji określonej w ust.5  Usługodawca zakomunikuje Użytkownikom o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.
 6. Usługodawca dokonuje kopii zapasowej bazy danych raz na 24 h.

Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Do korzystania z Aplikacji uprawnieni są Użytkownicy spełniający wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminie, którzy założyli Konto użytkownika.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do:
 1. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich;
 2. niedostarczania treści stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Aplikacji (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Aplikacji lub niszczące Aplikację) lub przechwytujące dane dostępne w Aplikacji, do których nie mają praw ;
 3. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania i nieuciążliwy dla Usługodawcy i innych użytkowników;
 1. W przypadku naruszenia postanowień z ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, a blokada ta nie może być traktowana, jako przejaw nienależytej staranności Usługodawcy, zaś odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika, w szczególności wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania blokady, jest wyłączona.
 2. Usługodawca przestrzega 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W takiej sytuacji Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych Użytkownika, a Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.

Rejestracja i konto użytkownika

 1. Korzystanie z Aplikacji SCCOT przeznaczone jest tylko dla użytkowników zarejestrowanych. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług konieczne jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie indywidualnego konta Użytkownika w Aplikacji oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania poprawnego imienia, nazwiska. adresu e-mail oraz hasła.
 3. Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisie zewnętrznym tj. przez konto na Facebooku i Google. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Aplikacji na stronę internetową serwisu zewnętrznego, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika lub innej danej go identyfikującej oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym serwisie zewnętrznym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie serwisu zewnętrznego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Aplikacji, w którym zakładane jest Konto Użytkownika z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie zewnętrznym. Nazwa użytkownika do serwisu zewnętrznego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Serwisy zewnętrzne po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego lub rejestracji za pomocą konta na Facebooku i Google nastąpi potwierdzenie założenia konta Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na podany adres email, w którym znajdować się będzie link aktywacyjny. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług w zakresie prowadzenia konta Użytkownika następuje w momencie powyższego potwierdzenia.
 2. Po utworzeniu konta w Aplikacji Usługodawca powiadamia Użytkownika drogą elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz udzieleniu dostępu do Aplikacji.
 3. Użytkownicy obowiązani są do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.
 4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika na stronie app.sccot.pl poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła. Możliwe jest logowanie przez konto na Facebooku i Google.
 5. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie  jego czasu i aktywności w Aplikacji.
 1. Użytkownik, będący osobą fizyczną lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowany na Prawach Konsumenta, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na adres mailowy [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych dostępowych. Użytkownik nie może udostępniać swojego Hasła osobom trzecim ani przenosić praw przysługujących mu z tytułu korzystania z Aplikacji na inne osoby, bez wyraźnej zgody uzyskanej przez Usługodawcę wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie wyłącza przyznania praw Użytkownika upoważnionym osobom, w tym umożliwienie logowania przez pracowników Użytkownika.
 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem sytuacji, gdy z Konta korzysta osoba należycie umocowana do działania w jego imieniu.
 2. Użytkownik ma określone uprawnienia w aplikacji SCCOT. W ramach konta użytkownika występuje bądź może występować możliwość dodawania kont pracowniczych, edycji danych, nadawanie uprawnień, możliwość resetowania i dodawania nowego hasła, przypisanie i edycja pakietów  oraz niezbędne powiązania z pozostałymi funkcjonalnościami aplikacji.

Zakres funkcjonalności aplikacji SCCOT

 1. Usługodawca w ramach aplikacji udostępnia określone funkcjonalności. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w ramach komunikatów, wytycznych i informacji wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji oraz na stronie internetowej www.sccot.pl.
 2. Usługodawca udostępnia następujące funkcjonalności :
 1. Funkcjonalność „Projekty”: Zarządzanie zleceniami ( Projektami ) poprzez dostęp do zakładki Panel Projektu, prognoza, Zarządzanie, Rozliczenia.
 2. Funkcjonalność „Kartoteki”: Tworzenie kartotek w tym Kartoteki kontrahentów z dostępem do zakładek Szczegóły, Dane kontaktowe, Historia
 3. Funkcjonalność „Ofertowanie”: Tworzenie ofert z możliwością dzielenie zakresu prac na działy, tworzenie zestawień oraz podsumowań.
 4. Katalogi własne RMS: Tworzenie własnego katalogu kartotek Robocizny (R). Materiału (M) i Sprzętu (S) z dostępem do zakładek , Szczegóły, Opis , Dokumentacja.

Rozliczenia
Okres testowy

 1. Użytkownikowi po założeniu konta przysługuje nieodpłatny testowy dostęp do Aplikacji w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalności oferowanych w poszczególnych Abonamentach.
 2. Okres testowy jest ustalany pomiędzy stronami i standardowo wynosi 14 dni.
 3. W trakcie trwania bezpłatnego okresu testowego, Użytkownik może w każdej chwili przejść na płatną subskrypcję.
 1. Na 7 dni przed upływem okresu testowego Użytkownik jest informowany o zasadach korzystania z Aplikacji oraz konieczności podjęcia działań w zakresie wyboru subskrypcji i możliwości dokonania opłaty abonamentowej w celu zachowania dostępu do pełnej funkcjonalności konta. W przypadku braku działań Użytkownika po upływie 7 dni od zakończenia okresu testowego przejdzie na abonament “Darmowy”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta w abonamencie “Darmowym” po 180 dniach od dnia zakończenia okresu testowego lub po 180 dniach od dnia rezygnacji z płatnej subskrypcji.

Okres subskrypcji

 1. Operator umożliwia korzystanie z Aplikacji w ramach Subskrypcji. W Aplikacji są dostępne Subskrypcje, które wynoszą 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy.
 2. Rezygnacja przez Użytkownika z Subskrypcji przed upływem wybranego okresu staje się skuteczna dopiero z chwilą zakończenia wybranego Okresu. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystaną Subskrypcję, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Użytkownika będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 3. Po upływie wybranego okresu, Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na czas odpowiadający pierwotnie wybranemu okresowi subskrypcji.  Użytkownik może zrezygnować z abonamentu w ciągu 7 dni od automatycznego odnowienia bez zachowania warunków ujętych w ust.2 i 8 rozdziału VIII.B.
 4. W celu wykupienia określonych  Usług w ramach danej subskrypcji, Użytkownik zaznacza na swoim koncie wybraną opcję Abonamentu, a następnie obowiązany jest podać poprawne dane tj. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, w tym NIP). 
 1. Użytkownik , składający zamówienie w imieniu Przedsiębiorcy, w tym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania . Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której składane jest zamówienie oświadcza, że jest to za jej wiedzą i zgodą, traktowane jako działania własne.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na formularzu płatności bądź za cały wybrany okres subskrypcji.
 2. Kwota wskazana na formularzu płatności zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na długość opłacanego Abonamentu oraz kwotę rabatu przyznaną indywidualnie przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik w trakcie okresu Subskrypcji może dokonać zmiany planu abonamentowego na wyższy lub niższy zgodnie z Cennikiem lub zrezygnować z Subskrypcji. W przypadku zmiany na niższy lub rezygnacji z abonamentu  zmiany wchodzą w życie od kolejnego okresu rozliczeniowego,  z uwzględnieniem ust.2.
 4. Usługa zostanie udostępniona w momencie potwierdzenia przez Operatora płatności o przeprowadzeniu pomyślnej transakcji płatniczej. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi .

Płatności

 1. Usługodawca udostępnia w aplikacji w ramach transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następujące formy płatności :
 1. Płatność online
 2. Karty kredytowe/debetowe ;
 1. Operatorem płatności  w aplikacji są Przelewy24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).
 2. Obsługa   kart płatniczych -Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.
 3. Klient, dokonując płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych .
 5. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej). 

Odstąpienie od umowy przez Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych na Prawach Konsumenta i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów: (1) o  (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem ust.2 Regulaminu konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie – na wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany na Prawach Konsumenta, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenia do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy.
 1. Komunikacja z użytkownikiem
 2. Usługodawca udostępnia podstawowe formy komunikacji w aplikacji w postaci:
 3. a) Powiadamiania o istotnych zdarzeniach w tym działania marketingowe w aplikacji i e-mail ;
 4. b) Możliwości prowadzenia korespondencji w formie komentarzy jawnych i prywatnych w głównych obszarach – procesach biznesowych – obsługa zamówienia;
 5. c) Usługodawca umożliwia Użytkownikowi kontakt z działem technicznym za pomocą narzędzia Intercom, formularza kontaktowego na stronie www.sccot.pl oraz poprzez adres mailowy [email protected] ).

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną Przerwą Techniczną, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych określonym w niniejszym regulaminie.
 1. Usługodawca nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne, w szczególności czy posiada zabezpieczenie antywirusowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 1. Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, o ile zostanie wykazana przez stronę, która się na nią powołuje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z aplikacji, w tym w szczególności szkód wynikających z uzyskania dostępu do aplikacji lub jej wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, ataków hakerskich czy zdarzeń tożsamych, siły wyższej, jak również szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w czasie Rejestracji nieprawdziwych danych osobowych czy też skutki ujawnienia hasła do konta użytkownika w Aplikacji.
 4. W aplikacji nie następuje automatyczne wylogowywanie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zakończenie sesji i wylogowanie. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za dostęp osób postronnych do danych osobowych w wyniku braku wylogowania Użytkownika,,
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za trwałą utratę danych niemożliwych do odzyskania przez Usługodawcę w przypadku świadomego potwierdzenia usunięcia danych po komendzie „czy na pewno chcesz usunąć” .

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych , w tym danych powierzonych reguluje Polityka Prywatności.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W sytuacji stwierdzenia, że Usługi nie są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail [email protected] lub poprzez wysłanie reklamacji na piśmie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. a) dane zgłaszającego: firmę, adres e-mail, login;
 2. b) czas, w którym nastąpiło nieprawidłowe świadczenie Usług;
 3. c) szczegółowy opis, na czym polegało świadczenie Usług niezgodnie z Regulaminem.
 1. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Użytkownika adres email.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Prawa autorskie i licencja

 1. Wszystkie materiały dostępne w Aplikacji mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.
 3. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich z wyjątkiem udostępnienia chronionych treści przez Użytkownika osobom upoważnionym w firmie.
 4. Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych za pomocą Aplikacji w ramach tzw. dozwolonego użytku. Uprawnienie to nie obejmuje następujących działań podejmowanych bez zgody Usługodawcy: trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1; stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; od sprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania odpłatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji; dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 5. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z wygenerowanego dokumentu, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik oraz osoby trzecie upoważnione przez niego do korzystania z Usług zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zawierana jest w momencie założenia konta w Aplikacji i trwa do momentu jej rozwiązania, również gdy na koncie zmieniana jest subskrypcja bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
 2. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem formy pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 3. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Usługodawcę w następujących przypadkach:
 1. Użytkownik w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy ;
 2. Użytkownik działał na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Aplikacji;
 3. Użytkownik wykorzystał konto w Aplikacji niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zakresem funkcji, które przewiduje wybrany i opłacona przez niego Subskrypcja.
 1. Użytkownik działał niezgodnie z prawem lub podjął działania zagrażające bezpieczeństwu danych, znajdujących się w Serwisie.
 2. W sytuacjach opisanych w ust. 2 i 3  Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za wykupiony okres Subskrypcji.
 3. Usunięcie konta w Aplikacji może być dokonane jedynie przez Użytkownika, będącego właścicielem konta. W tym celu należy skorzystać z funkcji aplikacji „Usuń konto”. Po zastosowaniu tej funkcji, właściciel konta zobowiązany jest potwierdzić decyzję o usunięciu konta. Po potwierdzeniu usunięcia konta, zostanie ono dezaktywowane na okres 7 (słownie: siedem) dni. W tym okresie zablokowana zostanie możliwość korzystania z funkcji Aplikacji. 
 4. Za ewentualne straty danych spowodowane usunięciem konta przez Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sccot.pl
 6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem Aplikacji oraz może poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika użyty w czasie rejestracji Konta w Aplikacji. Dalsze użytkowanie Aplikacji wymaga zaakceptowania zmian w Regulaminie.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18.12.2021

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies używanych w Aplikacji.
 2. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies w Aplikacji jest:
 3. APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZWYCIĘSTWA 23/, 64-800 CHODZIEŻ, NIP: 6070090336, KRS 0000867371.
 4. w przypadku cookies osób trzecich (naszych partnerów), czyli cookies pochodzących z domen internetowych naszych partnerów innych niż nasza domena- nasi partnerzy.

 

Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do klientów.

 1. Używamy plików cookies na naszych stronach. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Podczas przeglądania stron internetowych Aplikacji są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Aplikacji.
 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Aplikację indywidualnie każdemu Użytkownikow. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator stosuje trzy rodzaje plików „cookies”:
 5. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 6. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 7. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Aplikacji, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Aplikacji. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Aplikacji.
 8. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 10. Korzystamy z usług:
 11. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 12. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).
 13. W celu:
 14. rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej,
 15. zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
 16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 17. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
 1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Aplikacji.

30.11.2021

Twórz profesjonalne oferty

zupełnie za darmo

Skorzystaj z darmowej wersji SCCOT w której:

 • Sworzysz profesjonalne oferty na swoje usługi
 • Obliczysz zysk z wykorzystanych materiałów
 • Zbadasz zysk z bieżących inwestycji
 • Zbudujesz bazę swoich kientów
Załóż konto